Hvad kan du whistleblowe om?

Det er ikke alle typer af oplysninger, som du kan whistleblowe om. Du kan læse mere om, hvilke typer forhold du kan indberette om, i det følgende.

Du kan godt indberette oplysninger om forhold, der ligger forud for den 17. december 2021, men det kan f.eks. have betydning for whistleblowerordningens mulighed for at foretage en undersøgelse, hvis forholdet ligger længere tid tilbage.

Overtrædelser af EU-retten

Du kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten inden for følgende områder: 

 • Offentligt udbud
 • Finansielle tjenesteydelser
 • Produkter og markeder
 • Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 • Produktsikkerhed og -overensstemmelse
 • Transportsikkerhed
 • Miljøbeskyttelse
 • Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
 • Fødevare- og fodersikkerhed
 • Dyresundhed og dyrevelfærd
 • Folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed
 • Overtrædelser, der skader EU’s finansielle interesser
 • Overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU konkurrence-og statsstøtteregler

Anvendelsesområderne er fastsat i whistleblowerdirektivet, som whistleblowerloven implementerer.

Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold

Du kan herudover indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Det omfatter både overtrædelser af national ret og overtrædelser af de dele af EU-retten, der ikke er omfattet af whistlerblowerdirektivets anvendelsesområde.  

Kriteriet ’alvorlige’ lovovertrædelser eller øvrige ’alvorlige forhold’ indebærer, at der som udgangspunkt skal være tale om oplysninger, der er af offentlig interesse. Der skal således bestå en reel samfundsinteresse i oplysningerne.

Ved modtagelse af en indberetning foretager whistleblowerenheden derfor en vurdering af, om indberetningen kan anses for at angå en alvorlig lovovertrædelse eller et alvorligt forhold i øvrigt. Der er tale om et objektivt kriterium, hvor det i sidste instans vil være op til domstolene at vurdere, om en indberetning falder inden for eller uden for lovens anvendelsesområde.

Inden for anvendelsesområdet vil i almindelighed falde oplysninger om strafbare forhold, herunder om overtrædelse af en eventuel tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse m.v.

Inden for anvendelsesområdet vil herudover i almindelighed falde oplysninger om grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven og forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet, offentlighedsloven, og efter omstændighederne f.eks. lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø m.v.

Endvidere vil oplysninger om seksuel chikane og andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, være omfattet. Indberetninger om enhver form for seksuel chikane vil være omfattet af lovens materielle anvendelsesområde.

Det er i forlængelse heraf vigtigt at huske, at du kun kan indberette oplysninger, som du er kommet i besiddelse af som led i en arbejdsrelateret aktivitet. Du kan læse mere om, hvem der kan bruge ordningen, lige her.

Hvad kan du ikke whistleblowe om?

Uden for lovens anvendelsesområde vil som udgangspunkt falde følgende: 

 • Indberetninger om dit eget ansættelsesforhold (medmindre en sådan indberetning vedrører en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold f.eks. seksuel chikane)
 • Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter om f.eks. sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler m.v. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Overtrædelser af bagatelagtig karakter og overtrædelser af accessoriske bestemmelser, herunder dokumentationspligter og underretningspligter

Det vil således som det helt klare udgangspunkt ikke være muligt at få behandlet indberetninger om konflikter mellem to eller flere medarbejdere og indberetninger om dit eget ansættelsesforhold i øvrigt, medmindre der er tale om seksuel chikane eller grov chikane. Konkrete tvister mellem medarbejdere mv. bør i stedet for som det klare udgangspunkt håndteres på arbejdspladsen eller i det fagretlige system. Du kan derfor indgive sådanne oplysninger til din nærmeste leder, personale-/HR-afdeling eller tillidsrepræsentant.

Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor selv mindre samarbejdsvanskeligheder konkret kan indebære store risici og dermed vil udgøre alvorlige forhold i lovens forstand. Det kan f.eks. være tilfældet i sektorer, hvor der varetages kritiske funktioner, herunder i sundheds-, forsvars-, eller transportsektoren, hvor mindre konflikter m.v. kan udgøre en reel risiko for alvorlig skade m.v., og hvor indberetninger herom vil falde inden for anvendelsesområdet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis kritiske funktioner og processer hæmmes som følge af personlige konflikter, eller hvis konflikter m.v. konkret indebærer risiko for skade på menneskers liv eller helbred eller i øvrigt indebærer en reel risiko for væsentlig skadevirkning.

Whistleblowerloven finder herudover ikke anvendelse på følgende:

 • Indberetninger om overtrædelser af udbudsreglerne vedrørende forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter, medmindre sådanne indberetninger vedrører overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af direktivets anvendelsesområde
 • Klassificerede oplysninger, der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt, der samtidig er fortrolige
 • Oplysninger omfattet af advokaters tavshedspligt i henhold til retsplejelovens § 129
 • Oplysninger omfattet af sundhedspersoners tavshedspligt i henhold til sundhedslovens § 40
 • Oplysninger om rettens rådslagning og afstemning, som er omfattet af tavshedspligt
 • Sager inden for strafferetsplejen

 

Chikane

Enhver anden form for chikane, eksempelvis chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold m.v., vil være omfattet af lovens anvendelsesområde, forudsat, at der er tale om grov chikane. Om der er tale om grov chikane, beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, men chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold vil i almindelighed være at betragte som grov chikane.

Seksuel chikane

Seksuel chikane skal forstås i overensstemmelse med definitionerne i ligebehandlingsloven. Seksuel chikane omfatter derfor enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Der er ingen nedre grænse for, hvornår en seksuel adfærd objektivt set bliver til seksuel chikane. Hvad der er ”uønsket seksuel adfærd” afgøres konkret, og afhænger af den krænkede persons egne grænser, som vil være forskellige fra person til person. Det er dog et krav, at der er tale om en handling (adfærd), og at denne opleves som uønsket.