Før du bruger indberetningsportalen

Du kan kun foretage en indberetning om oplysninger, som du er kommet i besiddelse af som led i arbejdsrelaterede aktiviteter, f.eks. som ansat, i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

Du kan også anvende whistleblowerordningen, hvis du er kommet i besiddelse af de oplysninger, du vil indberette om, fordi du:

  • er samarbejdspartner, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som er kommet i besiddelse af oplysninger som led i arbejdet
  • har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos den myndighed eller virksomhed, du vil indberette oplysninger om
  • frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos myndigheden eller virksomheden
  • er en person, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører

Læs mere om den personkreds, der kan foretage indberetninger til Den Nationale Whistleblowerordning.

Du kan indberette oplysninger om:

  • overtrædelser af EU-retten
  • alvorlige lovovertrædelser, herunder bestikkelse, dokumentfalsk, hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre, tyveri, underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig og afpresning
  • chikane herunder seksuel chikane, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen og grov chikane, f.eks. på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold
  • øvrige alvorlige herunder tilsidesættelse af faglige standarder, overtrædelser af forvaltningsretlige principper, overtrædelser af arbejdspladsens interne retningslinjer om f.eks. tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse
  • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Den Nationale Whistleblowerordning foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anvende ordningen til at indberette oplysninger om øvrige forhold, f.eks. overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler mv. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, som ikke er omfattet af ordningen. Sådanne oplysninger skal som udgangspunkt håndteres via nærmeste leder, HR eller din tillidsrepræsentant.

Du kan f.eks. heller ikke indberette klassificerede oplysninger, der falder inden for rammerne af Justitsministeriets sikkerhedscirkulære.

Du kan læse mere om, hvad du kan whistleblowe om til Den Nationale Whistleblowerordning.

Når du indsender din indberetning, er det Datatilsynets særlige whistleblowerenhed, som behandler din indberetning. Medarbejderne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningen.

Du kan læse mere om behandling af din indberetning og tidsfrister i Den Nationale Whistleblowerordning her.

Du kan foretage din indberetning anonymt og undlade at angive kontaktoplysninger.

Vi skal imidlertid gøre dig opmærksom på, at der vil kunne forekomme helt særlige tilfælde, hvor f.eks. politiet vil forsøge at indhente oplysninger om en person, der har indgivet en indberetning anonymt, for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred, jf. retsplejelovens bestemmelser.