Hvordan bliver din indberetning behandlet?

Whistleblowerenheden foretager en indledende vurdering af din indberetning med henblik på at fastslå, om indberetningen er omfattet af lovens anvendelsesområde, og om du opfylder betingelserne for at whistleblowe.

Hvis det er tilfældet, foretager whistleblowerenheden en nærmere undersøgelse på baggrund af oplysningerne i din indberetning.

En undersøgelse kan bl.a. bestå i, at vi kontakter dig, fordi vi har brug for, at du uddyber indberetningen nærmere. Vi kan også som en del af undersøgelsen kontakte relevante tilsynsmyndigheder, for at finde ud af, om de skal bruge yderligere oplysninger, før vi evt. kan videregive din indberetning til dem. En undersøgelse kan nemlig f.eks. munde ud i, at din indberetning videregives til en relevant myndighed, der kan følge op på de forhold, som du har indberettet oplysninger om. Det kunne f.eks. være politiet eller andre relevante tilsynsmyndigheder. Det er derfor vigtigt, at du løbende logger på portalen og tjekker, om vi har brug for flere oplysninger fra dig.

Hvis whistleblowerenheden videregiver oplysninger fra din indberetning, vil du som udgangspunkt blive underrettet forud for videregivelsen. Oplysninger om din identitet – eller andre oplysninger hvoraf der direkte eller indirekte kan udlede oplysninger om din identitet – vil som udgangspunkt kun blive videregivet med dit udtrykkelige samtykke. Dog vil whistleblowerenheden kunne videregive sådanne oplysninger om din identitet mv. uden dit samtykke til andre offentlige myndigheder, hvis det vurderes at være nødvendigt med henblik på at imødegå lovovertrædelser eller sikre berørte personers ret til et forsvar.

Det kan også ske, at din indberetning vurderes at omhandle forhold, som er mindre alvorlige overtrædelser, jf. afsnittet ”Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold” på denne side. I så fald vil du modtage et brev om, hvorfor undersøgelsen afsluttes.  

Du skal være opmærksom på, at en undersøgelse ikke kan munde ud i, at Den Nationale Whistleblowerordning udtaler kritik eller på anden måde sanktionerer forhold, som der er indberettet om.

Hvem behandler min indberetning?

Det er Datatilsynets særlige whistleblowerenhed, der har til opgave at tage imod og følge op på whistleblowerindberetninger, og de medarbejdere, som behandler indberetninger, er bl.a.  autoriseret til at arbejde med indberetninger og er underlagt en særlig tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningerne.

Whistleblowerenheden i Datatilsynet er uafhængig og selvstændig, hvilket indebærer, at arbejdet med whistleblowerindberetninger holdes adskilt fra Datatilsynets øvrige opgaver og funktioner, og at whistleblowerenheden fungerer uafhængig af tilsynets øvrige virksomhed. Det betyder bl.a., at Datarådet ikke beskæftiger sig med whistleblowerenhedens arbejde.

Hvornår får jeg besked om, hvad der sker med min indberetning?

Du vil som udgangspunkt modtage en bekræftelse på din indberetning inden for 7 dage efter, at Den Nationale Whistleblowerordning har modtaget din indberetning, medmindre vi vurderer, at en bekræftelse f.eks. vil kunne bringe beskyttelsen af din identitet i fare.

Som udgangspunkt vil du senest 3 måneder efter, at du har modtaget bekræftelsen på din indberetning, modtage feedback på din indberetning. Feedback kan f.eks. bestå i oplysninger om, hvilke tiltag, der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på din indberetning. 

Denne frist kan forlænges i op til 6 måneder, hvis der på grund af sagens konkrete omstændigheder er behov for en længerevarende undersøgelse. Du vil i så fald blive orienteret herom inden for 3 måneder, fra whistleblowerenheden har modtaget din indberetning.