Behandling af dine personoplysninger

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Den Nationale Whistleblowerordning.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Datatilsynet give dig en række oplysninger, når tilsynet modtager oplysninger fra dig i forbindelse med en indberetning.

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Den Nationale Whistleblowerordning:

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Datatilsynet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til Den Nationale Whistleblowerordning. Vores kontaktoplysninger er følgende: 

Den Nationale Whistleblowerordning
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
CVR-nr.: 11 88 37 29
Telefon: 33 19 32 02
E-mail: wb@datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Datatilsynets databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder: e-mail dpo@datatilsynet.dk,  telefon 33 19 32 00 eller ved brev Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren. 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager whistleblowerenheden har behandlet.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere § 22.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere § 22.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Hvis du har foretaget en indberetning til Den Nationale Whistleblowerordning, kan det være, at vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din indberetning eller for vores myndighedsudøvelse i øvrigt.

Vi vil dog kun i særlige tilfælde videregive oplysninger om din identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke din identitet direkte eller indirekte kan udledes. Du vil som udgangspunkt blive underrettet forud for en sådan eventuel videregivelse.

Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 10 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.