Hvilke andre whistleblowerordninger kan du kontakte?

Ud over Den Nationale Whistleblowerordning findes der en række andre interne og eksterne whistleblowerordninger, der kan være relevante. Dem kan du læse om her.

Interne whistleblowerordninger

Hvis du ønsker at indberette forhold på en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at indberette til en intern whistleblowerordning på arbejdspladsen, bør du anvende den interne whistleblowerordning, hvis en eventuel overtrædelse kan imødegås effektivt internt, og du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier ved brug af den interne whistleblowerordning. 

En intern whistleblowerordning vil ofte have et langt bedre kendskab til arbejdspladsen og de lokale forhold på arbejdspladsen, herunder eventuelle retningslinjer, procedurer mv., som kan være relevante i forbindelse med en undersøgelse, ligesom en intern ordning vil have bedre mulighed for at kunne følge op på en indberetning.

Andre eksterne whistleblowerordninger

Der findes en række andre eksterne whistleblowerordninger ud over Den Nationale Whistleblowerordning. Hvis det forhold, du ønsker at indberette om, hører under en af de sektorspecifikke ordninger, skal din indberetning behandles af den relevante sektorspecifikke ordning og ikke af Den Nationale Whistleblowerordning.

Nedenfor finder du en liste over disse ordninger.

Finanstilsynet

Finanstilsynet har i medfør af en række EU-retsakter etableret en whistleblowerordning, hvortil der kan indberettes om overtrædelser og potentielle overtrædelser af den finansielle regulering og markedsmisbrugsreglerne.

Whistleblowerordningen hos Finanstilsynet modtager således for det første indberetninger om forhold vedrørende danske finansielle virksomheder, herunder indberetninger om mistanke om snyd i forhold til kunder, brud på den finansielle lovgivning og virksomheder, der driver virksomhed uden tilladelse.

Finanstilsynets whistleblowerordning tager for det andet imod indberetninger om potentielle overtrædelser af markedsmisbrugsreglerne. Det kan f.eks. være indberetninger om mistanke om eventuel uretmæssig videregivelse af intern viden, insiderhandel eller markedsmanipulation/kursmanipulation i finansielle instrumenter, dvs. aktier, obligationer, investeringsbeviser, derivater mv.

Indberetning kan foretages via dette link: https://www.finanstilsynet.dk/whistleblower

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har etableret en whistleblowerordning på revisorområdet. Her kan der anonymt foretages indberetninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen begået af en revisor, en revisionsvirksomhed, en virksomhed af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden. Der kan indberettes i tilfælde af, at disse muligvis har handlet i strid med de pligter som revisorlovgivningen foreskriver.

Indberetning kan foretages via dette link: https://erhvervsstyrelsen.dk/whistleblowerordning

Herudover er der hos Erhvervsstyrelsen oprettet en Covid-19-whistleblowerordning til modtagelse af indberetninger om svindel med kompensationsordningen og aktivitetspuljen.

Indberetning kan foretages via dette link (nederst):

https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/anmeld-svindel-med-kompensation/233e262a-f918-491f-9518-d3cef61c94e4/

Arbejdstilsynet

Indberetning om potentielle overtrædelser af reglerne om sikkerhed og sundhed på offshore-anlæg skal indgives til Arbejdstilsynet.

Indberetning kan foretages via dette link: https://offshore.at.dk/whistleblower/

Miljøstyrelsen

Indberetning af potentielle overtrædelser af miljøreglerne eller miljøproblemer i øvrigt på offshoreanlæg skal indgives til Miljøstyrelsen.

Indberetning kan foretages via dette link: https://mst.dk/erhverv/industri/olie-og-gasproduktion-i-nordsoeen-offshore/ (den grønne boks øverst til højre)

Justitsministeriet

Indberetning af forhold i Politiets Efterretningstjeneste skal indgives til Justitsministeriet.

Indberetning kan foretages via dette link: https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/whistleblowerordning/pet/

Forsvarsministeriet

Indberetning af forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste skal indgives til Forsvarsministeriet.

Indberetning kan foretages via dette link: https://www.fmn.dk/da/om-os/fe-whistleblowerordning/